૨૦૨૪ પહેલા દેશભરમાં NRC લાગુઃ અમિતભાઇ


૨૦૨૪ પહેલા દેશભરમાં NRC લાગુઃ અમિતભાઇ : ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહે કહ્યું છે કે ૨૦૨૪ પહેલા સમગ્ર દેશમાં એન.આર.સી. (નેશનલ રજીસ્ટર ઓફ સીટીઝન)નો અમલ કરી દેવામાં આવશે..

No votes yet.
Please wait...